درخواست عضویت

   بدینوسیله از تولید­کنندگان مبلمان منزل و واردکنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی وشرکت ها و بخش های خدمات ساختمانی با افتخاردعوت می­ گردد از بازار و دفاتر تخصصی  مجتمع مجازی تجاری و اداری  هوم تک امتیازیک فروشگاه یا دفتر کار مجازی دریافت نمایند وازامکانات مجتمع و یک فروشگاه مجازی و امکانات سایت برخوردار باشند در صورت تمایل به عضویت در هوم تک  می توانید در صفحه اصلی بخش عضویت در سایت مشخصات خود را تکمیل نموده و خود را بعنوان تامین کننده معرفی و ثبت نام نمایید.. در صورت کامل بودن اطلاعات، گالری اختصاصی شما حداکثر ظرف مدت 24 ساعت در سایت www.HomeTak.com قابل رویت خواهد بود. و از آدرس اینترنتی اختصاصی  و مستقیم برخوردار خواهید شد بصورت:              شماره واحداختصاصی عضو در هوم تک/www.hometak.com/v

     تعرفه های کسب امتیاز فروشگاه در بازارهای تخصصی:

   تعرفه حق عضویت  ماهیانه فروشگاه با امکان فروش کالا و دسترسی مدیر فروشگاه به پنل مدیریتی سایت:

     تعرفه هر ماه عضویت در سایت هوم تک در بخش فروش کالا ماهیانه 500000 ریال می باشد که برای سال اول 3 ماه هدیه عضویت سال اول برای اعضای جدید تعلق می گیرد.

   تعرفه حق عضویت  ماهیانه دفاتر خدماتی در بخش اداری :

  تعرفه هر ماه عضویت در سایت هوم تک در بخش فروش خدمات و دفاتر اداری ماهیانه 250000 ریال می باشد که برای سال اول 3 ماه هدیه عضویت سال اول برای اعضای جدید تعلق می گیرد. و پنل مدیریت سایت برای این گروه اختصاص نخواهد یافت.

نحوه پرداخت حق عضویت :

 25%آن در زمان عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت حق عضویت و الباقی پس از تکمیل سایت و انجام مفاد قرارداد تسویه خواهد شد.

در صورت تمایل به عضویت در هوم تک  می توانید در صفحه اصلی بخش عضویت در سایت مشخصات خود را تکمیل نموده و خود را بعنوان تامین کننده کالا یا خدمات معرفی و ثبت نام نمایید.. در صورت کامل بودن اطلاعات، پس از عقد قرارداد سایت اختصاصی شمادر زیر مجموعه هوم تک حداکثر ظرف مدت 24 ساعت راه اندازی خواهد شد.